Affärs- och Verksamhetsutveckling

Säkra materialflöde till ny avfallspanna

Ett mindre pappersbruk hade en ohållbart dyr energiförsörjning. Flera alternativa energislag undersöktes, däribland el- och ångproduktion baserat på avfallsbränslen. Då investeringen i en ny avfallspanna är mycket stor behövde bränslemängderna in till pannan säkras både med avseende på volym och pris för att finansiering och investeringsbeslut skulle kunna erhållas. Vår konsult lyckades kontraktera hela nödvändiga volymen inom ett halvår. Avfallspannan är nu i full drift sedan 2010 och brukets energiförsörjning är långsiktigt säkrad.

 Etablering av nytt affärsområde för elektroniktillverkare

Företaget var starkt beroende av telekombranschen och behövde för bättre riskspridning bredda sin kundbas. Ett nytt affärsområde vänt mot industriapplikationer etablerades. I arbetet ingick att lokalisera potentiella kunder, säkra ett antal kundkontrakt, organisera nytt flöde från offert till leverans anpassat för den nya kundkategorin, se över kalkyleringsrutin och prissättning samt medverka i rekryteringen av ny affärsområdeschef. Uppdraget föll väl ut och vi anlitades senare även för såväl marknadsundersökningar som för utvecklande av ny strategiplan.

FoU- verksamhet och nyföretagande

På orterna Göteborg, Linköping, Karlskrona, Luleå och Lund där Ericsson har eller har haft verksamhet har vår konsult i samarbete med Vinnova etablerat regionala samverkansprojekt inom FoU samt nyföretagande.  Bland de viktigaste som genererats utifrån dessa projekt är starka regionala innovationssystem och klusterbildningar som bildar nav för innovativa verksamheter, vetenskaps- och nyföretagarbyar. På detta sätt har kompetens behållits och vid svagare konjunkturer har etablerad samverkan och gemensamma insatser kunnat stärka företagandet.
Som exempel har i Göteborg över 240 personer hittills fått jobb via projektet, vilket var klart över målsättningen.

Utveckling